Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med Dagsorden iflg. vedtægterne.
I 2024 blev generalforsamlinge afholdt onsdag den 20. marts. Læs referat (endnu ikke klar)

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 14. marts)
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  ( På valg er Allan Christoffersen og Kenneth Sigtenbjerggaard)
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
    Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftlig til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Jelling Vandværks bestyrelse
v/ Bent Hansen

Share This