Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med Dagsorden iflg. vedtægterne.
I 2023 blev generalforsamlinge afholdt mandag den 27. marts. Læs referat

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 14. marts)
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  ( På valg er Allan Christoffersen og Kenneth Sigtenbjerggaard)
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Revisorer på valg:  Gunni Højvang og revisorsuppleant Martin Jessen
      Suppleanter på valg:  Kaj Thomsen og Robin Sundstrøm
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftlig til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Jelling Vandværks bestyrelse
v/ Bent Hansen

Share This