Der indkaldelse til generalforsamling i Jelling Vandværk
mandag, den 27. marts 2023 kl. 19.00 i Gormshallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag:
Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs.17. marts 2023.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Medlemmer på valg:
Bo Grønvall – modtager ikke genvalg
Suppleanter på valg:
Kaj Thomsen
Robin Sundstrøm

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er:
Revisor Nis Schmidt
Revisor Martin Jessen (vælges for 1 år)
Revisorsuppleant vakant.

På bestyrelsens vegne
Bent Hansen
formand