Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med Dagsorden iflg. Vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftlig til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Jelling Vandværks bestyrelse
v/ Bent Hansen

Share This