Generalforsamling 2024

Der indkaldelse til generalforsamling i Jelling Vandværk

Onsdag, den 20. marts 2024 kl. 19.00 i Gormshallen.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag:
Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse -1 0. marts 2024

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Medlemmer på valg:
Christian Christiansen
Bent Hansen (ønsker ikke genvalg)

Suppleanter på valg:
Kaj Thomsen (ønsker ikke genvalg)
Palle Jessen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er:
Reyisor Martin Jessen
Revisorsuppleant Bo Grønvall

8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Share This